راهنمای Cisco AnyConnect

نحوه نصب و تنظیم در Linux نسخه Ubuntu و Debian:

۱- در ترمینال دستورهای زیر را تایپ کنید:

sudo /sbin/modprobe tun
sudo apt-get install openconnect
sudo openconnect us.cis2add.com

۲- به جای us.cis2add.com آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید را وارد کنید.

۳- موقع درخواست، username و سپس password خود را وارد کنید.

توجه: لیست سرورهای Cisco AnyConnect

توجه: برای قطع ارتباط، در همان ترمینال قبلی کلید Ctrl+Z را بزنید.